Preskoči na glavno vsebino

Algemene Voorwaarden HoutID

Kazalo vsebine


Člen 1 - Opredelitve
2. člen - identiteta podjetnika
Člen 3 - Uporabnost
Člen 4 - Ponudba
5. člen - Sporazum
Člen 6 - Pravica do odstopa od pogodbe
7. člen - Stroški v primeru umika
8. člen - Izključitev pravice do odstopa
9. člen - cena
10. člen - Skladnost in garancija
Člen 11 - Dostava in izvajanje
12. člen - Trajanje transakcij: trajanje, odpoved in podaljšanje
13. člen - Plačilo
Člen 14 - Postopek za pritožbe
15. člen - Spori
16. člen - Dodatne ali drugačne določbe

Člen 1 - Opredelitve

V teh pogojih se uporabljajo:

 1. Čas razmišljanja: rok, v katerem lahko potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe; prebrati vse o času za razmislek
 2. Potrošnik: fizična oseba, ki ne opravlja poklica ali dejavnosti in sklene pogodbo o prodaji na daljavo s podjetnikom;
 3. Dan: koledarski dan;
 4. Trajanje transakcije: sporazum o prodaji na daljavo glede vrste izdelkov in / ali storitev, katerih obveznost dobave in / ali nakupa se širi skozi čas;
 5. Trajni nosilec podatkov: vsa sredstva, ki potrošniku ali trgovcu omogočajo, da shranijo informacije, ki so naslovljene nanj osebno, na način, ki omogoča prihodnje posvetovanje in nespremenjeno reproduciranje shranjenih podatkov.
 6. Pravica do odstopa od pogodbe: možnost, da potrošnik prekliče sporazum o razdalji v obdobju za premislek;
 7. Model obrazca: vzorec odstopnega obrazca, ki ga podjetnik da na voljo in ga lahko potrošnik izpolni, ko želi uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe.
 8. Podjetnik: fizična ali pravna oseba, ki potrošnikom ponuja izdelke in / ali storitve na daljavo;
 9. Pogodba na daljavo: sporazum, pri katerem se v okviru sistema, ki ga podjetnik organizira za prodajo izdelkov in / ali storitev na daljavo, do sklenitve sporazuma, uporablja samo ena ali več tehnik za komunikacijo na daljavo;
 10. Tehnologija za komunikacijo na daljavo: sredstva, s katerimi se lahko sklene pogodba, ne da bi bila potrošnik in podjetnik istočasno skupaj v istem prostoru.
 11. Pogoji: sedanjih Splošnih pogojev poslovanja podjetnika.

2. člen - identiteta podjetnika

WoodID
Mojster Kunstweg 53
7671ED Vriesenveen
Nizozemski

T (085) 060-0102
E info@houtid.nl
Gospodarska zbornica 08171855
Številka DDV NL001582116B47

Člen 3 - Uporabnost

 1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo podjetnika in za vsako pogodbo in naročila na daljavo med podjetnikom in potrošnikom.
 2. Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo bo besedilo teh splošnih pogojev na voljo potrošniku. Če to razumno ni mogoče, bo pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedeno, da si lahko splošni pogoji poslovanja ogledajo pri podjetniku in da bodo na zahtevo potrošnika v najkrajšem možnem času poslani brezplačno.
 3. Če je pogodba sklenjena elektronsko stran, ne glede na prejšnjega odstavka in pred sklenitvijo pogodbe, se besedilo teh splošnih pogojev v elektronski obliki na voljo potrošniku na tak način, da bo potrošnik v preprost način, je mogoče shraniti na trajnem nosilcu podatkov. Če to ni razumno mogoče, preden je pogodba sklenjena, je navedeno, kjer se splošni pogoji se lahko pregledajo elektronsko ter da bo na zahtevo potrošnika v elektronski obliki ali kako drugače pošlje brezplačno.
 4. V primeru, da poleg omenjenih splošnih pogojev veljajo tudi posebni izdelkov ali storitev so pogoji, se drugi in tretji odstavek uporablja in je potrošnik v primeru nasprotujočih si pogojev vedno sklicuje na veljavno določbo, ki je najbolj ugoden za njim je.
 5. Če je ena ali več določb v teh splošnih pogojih kadar koli v celoti ali delno neveljavna ali uničena, potem sporazum in ti pogoji ostanejo nedotaknjeni, zadevna določba pa se nadomesti z določbo, da je obseg izvirnika približal čim več.
 6. Situacije, ki niso urejene v teh splošnih pogojih, je treba oceniti "v duhu" teh splošnih pogojev.
 7. Pomanjkanje jasnosti o razlagi ali vsebini ene ali več določb naših pogojev je treba pojasniti "v duhu" teh pogojev.

Člen 4 - Ponudba

 1. Če je ponudba časovno omejena ali pod pogoji, bo to izrecno navedeno v ponudbi.
 2. Ponudba je brez obveznosti. Podjetnik ima pravico spremeniti in prilagoditi ponudbo.
 3. Ponudba vsebuje popoln in natančen opis ponujenih izdelkov in / ali storitev. Opis je dovolj podroben, da omogoča potrošniku ustrezno oceno ponudbe. Če podjetnik uporablja slike, je to resničen odraz ponujenih izdelkov in / ali storitev. Očitne napake ali napake v ponudbi ne zavezujejo podjetnika.
 4. Vse slike, specifikacije in informacije v ponudbi so okvirne in ne morejo povzročiti nadomestila ali prenehanja pogodbe.
 5. Slike s proizvodi so pravi odraz ponujenih izdelkov. Podjetnik ne more jamčiti, da prikazane barve točno ustrezajo dejanskim barvam izdelkov.
 6. Vsaka ponudba vsebuje take informacije, da je jasno, da potrošnik, kaj so pravice in obveznosti, ki sodeluje pri sprejetju ponudbe. To se nanaša zlasti:
  • ceno, vključno z davki;
  • morebitne stroške ladijskega prometa;
  • način sklenitve pogodbe in kakšni ukrepi so potrebni za to;
  • ne glede na to, ali velja pravica do odstopa;
  • način plačila, dostava in izvršitev pogodbe;
  • obdobje za sprejem ponudbe ali obdobje, v katerem podjetnik jamči za ceno;
  • raven tarife za komunikacijo na daljavo, če se stroški uporabe tehnike za komunikacijo na daljavo izračunajo na podlagi, ki ni običajna osnovna tarifa za uporabljena komunikacijska sredstva;
  • ali bo sporazum po sklenitvi arhiviran in če je tako, kje se potrošnik lahko posvetuje z njim;
  • način, na katerega potrošnik pred sklenitvijo pogodbe lahko preveri podatke, ki jih je zagotovil po pogodbi, in po potrebi popraviti;
  • vsi drugi jeziki, v katerih se lahko poleg nizozemskega jezika sklene pogodba;
  • kodeksi ravnanja, na katere se nanaša trgovec, in način, na katerega se potrošnik lahko elektronsko posveti tem kodeksom ravnanja; in
  • minimalno trajanje pogodbe na daljavo v primeru podaljšane transakcije.

5. člen - Sporazum

 1. Sporazum je v skladu z določbami odstavka 4, sklenjenih v času sprejemanja s strani potrošnika ponudbe in izpolnjujejo ustrezne pogoje.
 2. Če je potrošnik ponudbo sprejel po elektronski poti, bo trgovec takoj potrdil prejem sprejetja ponudbe po elektronski poti. Dokler podjetnik ne potrdi soglasja o tem sprejetju, lahko potrošnik sporazum razveže.
 3. Če se sporazum ustvaril v elektronski obliki, bo trgovec sprejme ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito elektronskega prenosa podatkov in bo zagotovila varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plačati v elektronski obliki, bo trgovec sprejme ustrezne varnostne ukrepe.
 4. Podjetnik se lahko v zakonskih okvirih pozanima, ali lahko potrošnik izpolni svoje plačilne obveznosti, pa tudi vsa tista dejstva in dejavnike, ki so pomembni za odgovorno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi te preiskave utemeljene razloge, da ne sklene sporazuma, je upravičen zavrniti naročilo ali zahtevo ali k izvedbi priložiti posebne pogoje.
 5. Podjetnik bo potrošnik izdelek ali storitev naslednje informacije v pisni obliki ali na tak način, da se lahko skladišči potrošniku dostopen način na trajnem nosilcu podatkov, pošiljanje:
  • naslov za obisk poslovnega mesta podjetnika, kjer lahko potrošnik odide s pritožbami;
  • pogoje in način, na katerega potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, ali jasno izjavo o izključitvi pravice do odstopa od pogodbe;
  • informacije o jamstvih in obstoječi storitvi po nakupu;
  • informacije, vključene v člen 4 članice 3 teh pogojev, razen če je podjetnik že pred tem posredoval te informacije potrošniku;
  • zahteve za odpoved pogodbe, če je pogodba daljša od enega leta ali je nedoločen.
 6. V primeru razširjene transakcije se določba iz prejšnjega odstavka nanaša samo na prvo dostavo.
 7. Vsak sporazum je sklenjen pod odložnimi pogoji za zadostno razpoložljivost zadevnih proizvodov.

Člen 6 - Pravica do odstopa od pogodbe

Pri dostavi izdelkov:

 1. Pri nakupu izdelkov ima potrošnik možnost, da prekine pogodbo brez navedbe razlogov v 14 dnevih. Obdobje razmnoževanja začne teči dan po prejemu proizvoda s strani potrošnika ali zastopnika, ki ga je potrošnik vnaprej določil in ga je podjetniku seznanil.
 2. V času razmisleka bo potrošnik z izdelkom in embalažo skrbno ravnal. Izdelek bo razpakiral ali uporabil le, kolikor bo potrebno, da bo ocenil, ali želi izdelek obdržati. Če izkoristi pravico do odstopa, bo podjetju v skladu z razumnimi in jasnimi navodili podjetnika vrnil izdelek z vso dodatno opremo in - če je to razumno mogoče - v originalnem stanju in embalaži.
 3. Če želi potrošnik izkoristiti svojo pravico do odstopa od pogodbe, je dolžan o tem obvestiti podjetnika v 14 dneh po prejemu izdelka. Potrošnik mora to sporočiti z vzorčnim obrazcem ali s pomočjo drugega komunikacijskega sredstva, kot je e-pošta. Ko potrošnik navede, da želi izkoristiti svojo pravico do odstopa od pogodbe, mora kupec izdelek vrniti v 14 dneh. Potrošnik mora dokazati, da je bilo dobavljeno blago pravočasno vrnjeno, na primer z dokazilom o pošiljki.
 4. Če stranka ni sporočila svoje pravice do preklica po izteku pogojev, navedenih v odstavkih 2 in 3. izdelek ni bil vrnjen podjetniku, nakup je dejstvo.

Pri izvajanju storitev:

 1. Potrošnik ima pri opravljanju storitev možnost, da se sporazum razreši brez obrazložitve vsaj v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe.
 2. Če želite uporabiti svojo pravico do odstopa, potrošnik poudarek na upravljavca, dobavo in / ali videz ob dostavi na območju pod pogojem, razumne in jasna navodila.

7. člen - Stroški v primeru umika

 1. Če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe, ne bo presegla stroške stroškov vrnitev ladijskega prometa.
 2. Če je potrošnik plačal znesek, mu bo podjetnik ta znesek vrnil takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po odstopu. To velja pod pogojem, da je izdelek že prejel nazaj s strani spletnega prodajalca ali da je mogoče predložiti prepričljivo dokazilo o popolnem vračilu. Povračilo bo izvedeno z enakim načinom plačila, kot ga je uporabil potrošnik, razen če potrošnik izrecno ne dovoli drugega načina plačila.
 3. V primeru poškodb izdelka zaradi neupravičenega ravnanja s strani potrošnika je potrošnik odgovoren za izgubo vrednosti izdelka.
 4. Potrošnik ne more biti odgovoren za znižanje vrednosti izdelka, če podjetnik ne zagotovi vseh zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe, je treba to storiti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

8. člen - Izključitev pravice do odstopa

 1. Podjetnik lahko izključi potrošnikovo pravico do odstopa od izdelkov, kot je opisano v odstavkih 2 in 3. Izključitev pravice do odstopa od pogodbe velja le, če je podjetnik to jasno navedel v ponudbi ali vsaj pravočasno za sklenitev pogodbe.
 2. Izključitev pravice do odstopa od pogodbe je možen samo za proizvode:
  • izdela podjetnik v skladu s potrošniškimi specifikacijami;
  • ki so očitno osebne narave;
  • da ne more biti vrnjen zaradi njihove narave;
  • da pokvari ali zastareli;
  • katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, nad katerimi ima trgovec nima vpliva;
  • posameznih časopisov in revij;
  • za avdio in video posnetke ter računalniško programsko opremo, na kateri je potrošnik zlomil pečat;
  • za higienske proizvode, katerih potrošnik je zlomil pečat.
 3. Izključitev pravice do odstopa od pogodbe je možen le za storitve:
  • o nastanitvi, prevozu, restavraciji ali prostočasnih dejavnostih, ki se opravljajo na določen datum ali v določenem obdobju;
  • katerega dobava se je začela z izrecnim soglasjem potrošnika pred potekom obdobja za razmislek;
  • pri stavah in loterijah.

9. člen - cena

 1. V obdobju, navedenem v ponudbi, se cene ponujenih izdelkov in / ali storitev ne bodo povečale, razen pri spremembah cen zaradi sprememb stopenj DDV.
 2. Ne glede na prejšnji odstavek se za poslovne izdelke ali storitve, katerih cene se lahko nihanj na finančnem trgu, in če podjetnik nima nadzora, v spremenljivih cenah. Ta nihanja in dejstvo, da vsi cilji cen, so v ponudbi.
 3. Zvišanja cen v 3 mesecih so dovoljene šele po sklenitvi pogodbe, če so posledica zakonodaje ali predpisov.
 4. Zvišanja cen 3 mesecev po sklenitvi pogodbe, so dovoljeni le, če se trgovec strinja, in:
  • so posledica zakonodaje ali predpisov; ali
  • je potrošnik pooblaščen, da sporazum preneha veljati z dnem uveljavitve povečanja cene.
 5. Cene, navedene v ponudbi izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.
 6. Za vse cene veljajo napake pri tiskanju in tipkanju. Za posledice napak pri tiskanju in tipkanju ni nobene odgovornosti. V primeru napak pri tiskanju in tipkanju podjetnik ni dolžan dostaviti izdelka po napačni ceni.

10. člen - Skladnost in garancija

 1. Podjetnik jamči, da so proizvodi in / ali storitve skladni s pogodbo, specifikacijami, navedenimi v ponudbi, razumnimi zahtevami glede trdnosti in / ali uporabnosti in pravnimi določbami, ki obstajajo na dan sklenitve pogodbe. / ali vladnih predpisov. Če je dogovorjeno, podjetnik prav tako jamči, da je izdelek primeren za običajno uporabo.
 2. Jamstvo, ki ga je trgovec, proizvajalec ali uvoznik ne vpliva na zakonske pravice, in trdi, da lahko potrošnik v skladu s pogodbo proti trgovca uveljavljajo.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
 4. Jamstvo podjetnika ustreza proizvajalca garancijsko dobo. Podjetnik nikoli ni odgovoren za končni primernosti izdelkov za vsako posamezno zahtevo kupca, niti za kakšen nasvet glede uporabe ali uporabe izdelkov.
 5. Garancija ne velja, če:
  • je potrošnik sam popravil in / ali predelal dobavljene izdelke ali ga je dal popraviti in / ali obdelati tretja oseba;
  • so bili dobavljeni izdelki izpostavljeni neobičajnim okoliščinam ali so drugače ravnali neprevidno ali so v nasprotju z navodili podjetnika in / ali so bili obdelani na embalaži;
  • neustreznost je v celoti ali delno posledica predpisov, ki jih je vlada sprejela ali jih bo sprejela glede na naravo ali kakovost uporabljenih materialov.

Člen 11 - Dostava in izvajanje

 1. Trgovec bo čim bolj previdni pri sprejemanju in izvajanju naročila za izdelke in pri ocenjevanju vlog za zagotavljanje storitev.
 2. Kraj dostave je naslov, da potrošnik znani podjetju.
 3. Ob tem, kar je navedeno v odstavku tega člena 4, je družba sprejela naročila hitro, vendar ne kasneje kot 30 dni, razen če potrošnik dogovorili za daljše dostave. Če je dostava zamujena ali če naročila ni mogoče ali pa le delno izvršiti, bo potrošnik o tem obvestil najkasneje do 30 dni po oddaji naročila. V tem primeru ima potrošnik pravico, da pogodbo odpove brez stroškov. Potrošnik ni upravičen do odškodnine.
 4. Vsi dobavni pogoji so okvirni. Potrošnik ne more uveljavljati nobenih pravic iz navedenih obdobij. Prekoračitev roka potrošniku ne daje pravice do nadomestila.
 5. V primeru prenehanja v skladu z odstavkom 3 tega člena podjetnik povrne znesek, ki ga je potrošnik plačal čim prej, vendar najpozneje v 14 dneh po prenehanju.
 6. Če se izročitev naročenega izdelka izkaže za nemogočo, si bo podjetnik prizadeval dati na razpolago nadomestni članek. Najkasneje ob dostavi bo jasno in razumljivo navedeno, da bo dostavljen nadomestni artikel. Z nadomestnimi postavkami ni mogoče izključiti pravice do odstopa od pogodbe. Stroški vsake povratne pošiljke so na račun podjetnika.
 7. Tveganje za poškodbe in / ali izgubo izdelkov nosi delodajalec do trenutka dostave potrošniku ali vnaprej določena in podjetnik napovedala zastopnika, razen če ni drugače dogovorjeno.

12. člen - Trajanje transakcij: trajanje, odpoved in podaljšanje

Odpoved

 1. Potrošnik lahko kadar koli odpove pogodbo, ki je bila sklenjena za nedoločen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ob ustreznem upoštevanju dogovorjenih pravil o odpovedi in odpovednem roku, ki ni daljši od enega meseca.
 2. Potrošnik lahko odpove pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, kadar koli do konca določenega roka, ob ustreznem upoštevanju dogovorjenih pravil o odpovedi in odpovednem roku najmanj najvišji en mesec.
 3. Potrošniki lahko sporazumi, omenjeni v prejšnjih odstavkih:
  • kadarkoli preklicati in ne sme biti omejen na prenehanje v določenem času ali v danem obdobju;
  • vsaj odpovedati na enak način, kot ga je sklenil;
  • vedno prekliči z enakim odpovednim rokom, kot je podjetnik sam določil.

Razširitev

 1. Pogodbe, ki je bila sklenjena za določen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ni mogoče tiho podaljšati ali podaljšati za določeno obdobje.
 2. V nasprotju s prejšnjim odstavkom se lahko pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas in se razteza na redno oddajanje dnevnih novic ter tedenskih časopisov in revij, tiho podaljša za največ tri mesece, če potrošnik nasprotuje tej razširjeni pogodbi. lahko prekine konec podaljšanja z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca.
 3. Pogodba za začasno obdobje in ki se razteza na redni dobavi izdelkov ali storitev se lahko tiho podaljša za nedoločen čas, če lahko potrošnik sploh prekličete kadarkoli z odpovednim rokom do enega meseca in obvestila o up tri mesece, če se sporazum razširi na redno, vendar manj kot enkrat na mesec, dostava dnevnih, novic in tedenskih časopisov in revij.
 4. Dogovor z omejenim trajanjem redne dostave dnevnih, novic in tedenskih časopisov in revij (poskusna ali uvodna naročnina) se ne izvaja tiho in se samodejno konča ob koncu preizkusnega ali uvodnega obdobja.

Trajanje

 1. Če pogodba traja več kot eno leto, lahko potrošnik kadarkoli odpove pogodbo z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca, razen če razumnost in pravičnost nasprotujejo odpovedi pred koncem dogovorjenega obdobja.

13. člen - Plačilo

 1. Če ni drugače dogovorjeno, da se zneski, ki jih je potrošnik dolguje plača v 7 dni po začetku razmislek obdobju iz člana člen 6 1. V primeru pogodbe za zagotavljanje storitev, se to obdobje začne, ko je potrošnik prejel potrditev sporazuma.
 2. Potrošnik je dolžan nemudoma poročati trgovca kakršnekoli nepravilnosti v podatkih ali določenih plačilo.
 3. V primeru neplačila potrošnika, podjetnik predmet zakonskih omejitev, pravico zaračunati razumnih stroškov za potrošnika.

Člen 14 - Postopek za pritožbe

 1. Podjetnik ima tudi objavljeni, pritožb in obravnava pritožb v okviru tega postopka.
 2. Pritožbe v zvezi z izvajanjem pogodbe morajo biti podjetniku v celoti in jasno opisane v roku 2 mesecev, potem ko je potrošnik odkril napake.
 3. Na pritožbe, predložene podjetniku, se odgovori v roku 14 dni od datuma prejema. Če pritožba zahteva predvidljiv daljši čas obdelave, se podjetnik v roku 14 dni odzove z obvestilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.
 4. Če pritožbe ni mogoče rešiti z medsebojnim dogovorom, se pojavi spor, ki je dovzeten za rešitev spora.
 5. V primeru pritožb se mora potrošnik najprej obrniti na podjetnika. Če je trgovec povezan s Foundation Webwinkelkeur in pritožb, ki jih ni mogoče rešiti z medsebojnim dogovorom, bi moral potrošnik obrne na Foundation Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), bo posredoval brezplačno. Preverite, ali je ta spletna trgovina stalno članstvo prek https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Če rešitev še ni dosežena, ima potrošnik možnost, da pritožbo obravnava neodvisni odbor za spore, ki ga je imenoval Stichting WebwinkelKeur, odločitev je zavezujoča, tako podjetnik kot potrošnik pa se strinjata s to zavezujočo odločitvijo. Predložitev spora tej komisiji za spore vključuje stroške, ki jih mora potrošnik plačati pristojnemu odboru. O pritožbah je mogoče poročati tudi prek evropske platforme ODR (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Pritožba ne prekine obveznosti podjetnika, razen če podjetnik v pisni obliki ne navede drugače.
 7. Če podjetnik utemeljeno opazi, da bo podjetnik nadomestil ali popravil izdelke po svoji izbiri ali dostavljenih izdelkih brezplačno.

15. člen - Spori

 1. Pogodbe med podjetnikom in potrošnikom, za katere veljajo ti splošni pogoji, ureja izključno nizozemsko pravo. Tudi če potrošnik živi v tujini.
 2. Konvencija o prodaji na Dunaju se ne uporablja.

16. člen - Dodatne ali drugačne določbe

Dodatni ali temi pogoji, ne sme pomanjkljivost potrošnika in je treba evidentirati v pisni obliki ali na tak način, da se lahko skladišči potrošniku dostopen način na trajnem nosilcu podatkov.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten terug. Enkel de kosten voor retour van jou huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van een vervoerder.

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ons geretourneerd moeten worden.

Za uveljavljanje te pravice nas lahko kontaktirate na return@houtid.nl onder vermelding van het ordernummer. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 7 dagen na ontvangst van je retour terugstorten mits het product in goede orde ontvangen is.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.