Preskoči na glavno vsebino

1 januar 2020

Pogoji in določila HoutID

I.                     SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1 - Opredelitve

V teh splošnih pogojih veljajo naslednje opredelitve:
Potrošniška: naročnik, ki deluje kot zasebnik ali opravlja poklic ali dejavnost;
obrtnik: izvajalec, ki izvaja komercialna gradbena dela in ponuja izdelke in/ali storitve na daljavo;
Izdelki: izdelki, ki se ponujajo na daljavo;
Gradbeno delo: delo v okviru gradbenih del s pripadajočimi viri in materiali;
Rastlina: skupni znesek gradbenih del, dogovorjenih med potrošnikom in strokovnjakom, ter materiali in storitve, ki jih je zagotovil strokovnjak;
Več in manj dela: dodatki ali zmanjšanja dogovorjenega dela po želji potrošnika, ki vodijo do doplačila nad ali pod dogovorjeno ceno;
Čas razmišljanja: obdobje, v katerem lahko potrošnik uporabi svojo pravico do odstopa;
Pravica do odstopa od pogodbe: možnost, da stranka prekine pogodbo na daljavo v obdobju za ohlajanje;
dogovor: pogodba med strokovnjakom in potrošnikom, ki je sklenjena v okviru gradbenih del in del, ki se s tem izvajajo, vključno z materiali in sredstvi;
Pogodba na daljavo: pogodba, sklenjena med strokovnjakom in potrošnikom v okviru organiziranega sistema prodaje izdelkov in/ali storitev na daljavo, brez hkratne fizične prisotnosti podjetja in potrošnika in s katero do vključno trenutka s katerim je pogodba sklenjena, se uporablja samo ena ali več tehnik komunikacije na daljavo;

2. člen – Identiteta

HoutID.nl
Mojster Kunstweg 53, 7671 ED Vriezenveen
Telefonska številka: +31 6 266 623 55
Elektronski naslov: info@houtid.nl
Gospodarska zbornica številka: 08171855
Identifikacijska številka za DDV: NL 00015.82.116.B.47

3. člen – Področje uporabe
 1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo in pogodbo med potrošnikom in strokovnjakom.
 2. Gradbena dela, dela, viri in materiali v zvezi s tem delom niso zajeti "pogodba/nakup na daljavo"
 3. Ti pogoji veljajo tudi za vsa naročila pri potrošniku, za izvedbo katerih morajo biti vključene tretje osebe.
 4. Pred sklenitvijo pogodbe je kupcu na voljo besedilo teh splošnih pogojev. Če to razumno ni mogoče, bo pred sklenitvijo pogodbe navedeno, da si lahko podjetniku ogledate splošne pogoje in jih na željo stranke pošljemo brezplačno v najkrajšem možnem času.
 5. Če je pogodba sklenjena elektronsko, se ne glede na prejšnji odstavek in pred sklenitvijo pogodbe lahko besedilo teh splošnih pogojev da na voljo stranki v elektronski obliki na način, da ga lahko stranka zlahka prebere. na trajnem nosilcu podatkov. V kolikor to razumno ni mogoče, bo pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedeno, kje se lahko elektronski preberejo splošni pogoji in da se na zahtevo stranke pošljejo brezplačno elektronsko ali na drug način.

II.                   DATUMI

Člen 4 - Ponudba
 1. Če je ponudba časovno omejena ali pod pogoji, bo to izrecno navedeno v ponudbi.
 2. Ponudba vsebuje popoln in natančen opis izdelkov, digitalnih vsebin in / ali ponujenih storitev. Opis je dovolj podroben, da lahko potrošnik ustrezno oceni ponudbo. Če podjetnik uporablja podobe, so to resnična predstavitev ponujenih izdelkov, storitev in / ali digitalnih vsebin. Očitne napake ali napake v ponudbi ne zavezujejo podjetnika.
 3. Vsaka ponudba vsebuje takšne informacije, da je potrošniku jasno, katere pravice in obveznosti so povezane s sprejemom ponudbe.
5. člen – Citati
 1. Ponudbe izvajalca temeljijo na informacijah, ki jih posreduje naročnik. Naročnik jamči, da je po svojem najboljšem vedenju posredoval vse bistvene podatke za projektiranje, izvedbo in zaključek (gradbenih) del.
 2. Ponudbe izvajalca so brez obveznosti. Ponudbe veljajo 30 dni, razen če je navedeno drugače. Obrtnik je vezan na ponudbe le, če je potrošnik pisno potrjen v 30 dneh ali če je elektronski prevzem na enak način potrdil tudi obrtnik, razen če je navedeno drugače.
 3. Cene v navedenih ponudbah vključujejo DDV in druge državne dajatve ter vse stroške, ki nastanejo v okviru naročila, vključno s stroški pošiljanja in administracije, razen če ni navedeno drugače.
 4. Če sprejem (v manjših točkah) odstopa od ponudbe, vključene v ponudbo, strokovnjak ni zavezan. Naročilo potem ne bo sklenjeno v skladu s tem odstopajočim sprejemom, razen če strokovnjak ne navede drugače.
 5. Sestavljena ponudba strokovnjaka ne zavezuje, da izvede del naloge za ustrezen del navedene cene.
 6. Ponudbe ne veljajo samodejno za prihodnje naloge.
6. člen – Pogodba o gradnji in delu
 1. Strokovnjak poskrbi, da je vsaka naloga pisno zapisana v pogodbi. Naloga vključuje jasen opis dela, ki ga je treba opraviti z:
  • navedba časa, ko se delo lahko začne, in ocena trajanja dela;
  • cena dela in metodologija oblikovanja cen;
  • način plačila;
  • navedba dela, ki ga strokovnjak ne bo opravljal sam.
 2. Potrošnik in strokovnjak se lahko dogovorita na podlagi dveh cenovnih metod:
  • fiksna cena
  •  
 3. Od fiksne cene se lahko v končnem obračunu odstopa le na podlagi določila v teh splošnih pogojih. V primeru nadzora se potrošnik in strokovnjak strinjata, da bodo stroški, ki jih ima strokovnjak, povrnjeni; vnaprej se določi urna postavka in po možnosti tudi drugi stroški; pri vsakem obračunu strokovni delavec poda izjavo o porabljenih urah in vseh drugih stroških, vključno s stroški materiala v zvezi z nalogo. Možna je tudi kombinacija dveh načinov oblikovanja cen (delno fiksna cena, delno nadzorovana).
 4. Vmesne spremembe cen materialov, ki nastanejo več kot tri mesece po sklenitvi pogodbe, lahko strokovnjak prenese na potrošnika.
 5. Če je naročnik potrošnik, bodo navedene vse cene z DDV.
7. člen – Dogovor za izdelke, nakup na daljavo
 1. V skladu z določbami 4. odstavka je pogodba sklenjena, ko podjetnik doseže prevzem s strani stranke.
 2. Če je kupec ponudbo sprejel elektronsko, podjetnik elektronsko potrdi prejem sprejema ponudbe.
 3. Če bo pogodba sklenjena elektronsko, bo podjetnik sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje elektronskega prenosa podatkov in zagotavljanje varnega spletnega okolja. Če lahko stranka plača elektronsko, bo podjetnik sprejel ustrezne varnostne ukrepe.
 4. Podjetnik se lahko – v zakonskih okvirih – seznani, ali lahko stranka izpolni svoje plačilne obveznosti, pa tudi o vseh tistih dejstvih in dejavnikih, ki so pomembni za odgovorno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi te preiskave utemeljene razloge, da pogodbe ne sklene, ima pravico, da naročilo ali zahtevo z razlogi zavrne. Podjetnik je vedno upravičen do izpolnjevanja svojih obveznosti določiti posebne pogoje.
Člen 8 - Pravica do odstopa od pogodbe
 1. Pri nakupu izdelkov preko a "pogodba na daljavo" Potrošnik ima možnost odstopa od pogodbe na daljavo brez navedbe razlogov v roku 14 dni, računano od dneva, ko je bil nakup sklenjen ali od dneva po prejemu/izročitvi izdelka potrošniku.
 2. Po preteku veljavnega roka (v skladu s členom 8.1) nakupa ni več mogoče vrniti, razen če je s podjetnikom dogovorjeno drugače.
 3. V kolikor je nakup vrnjen po veljavnem roku, brez soglasja podjetnika, vračilo ne bo sprejeto.
 4. V času hlajenja bo potrošnik z izdelkom in embalažo skrbno ravnal.
 5. Potrošnik lahko izkoristi svojo pravico do odstopa le, če potrošnik podjetniku vrne izdelek z vsemi dobavljenimi dodatki v originalnem in nepoškodovanem stanju ter v originalni in nepoškodovani embalaži. Pri tem mora potrošnik upoštevati razumna in jasna navodila, ki jih daje podjetnik.
 6. Pravica do odstopa ni možna za poslovne stranke. (B2B)
9. člen – Stroški v primeru odstopa
 1. Če potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa, so stroški in tveganje vračila na njegov račun.
 2. Če nastanejo stroški za zadevno naročilo, mora stranka te stroške povrniti HoutID. To velja tudi za naročila, ki še niso bila dostavljena kupcu.
 3. Če je potrošnik plačal znesek, mu podjetnik ta znesek vrne v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 14 dneh po vračilu ali odstopu, če so izpolnjene določbe 8. člena.
10. člen - Izključitev pravice do odstopa

Potrošnik pod nobenim pogojem ne more izkoristiti pravice do odstopa, če so izdelki ali eden od dodatkov:

 1. Padec pod "Gradbena dela in s tem povezana pogodba o delu";
 2. so izdelani po osebnih specifikacijah naročnika (prilagoditev in druge spremembe);
 3. so bili naročeni posebej za stranko (velikost, barva in dodatne možnosti);
 4. imajo osebni značaj;
 5. biti osebne narave;
 6. ni mogoče vrniti zaradi njihove narave;
 7. niso več v originalni embalaži;
 8. se vrnejo, če je originalna embalaža poškodovana;
 9. niso več popolni;
 10. so (delno) poškodovani v času pregleda;
 11. (delno) v uporabo.

III.                 IZVAJANJE SPORAZUMA

A11. člen – Obveznosti strokovnjaka
 1. Obrtnik jamči, da je delo pravilno in pravilno opravljeno v skladu z določili pogodbe ter da uporablja dobre delovne metode.
 2. Strokovnjak se bo pri pripravah in izvedbi naloge, kolikor bo razumno mogoče, odzval in upošteval želje potrošnika.
 3. Pri opravljanju del obrtnik upošteva veljavne predpise in predpise, saj so oziroma bodo veljali v času opravljanja del.
 4. Strokovnjak je dolžan potrošnika opozoriti:
  • netočnosti pri dodeljenem delu, kolikor strokovnjak zanje pozna ali bi moral biti seznanjen;
  • netočnosti v konstrukcijah in delovnih metodah, ki jih zahteva potrošnik;
  • znane napake na premičnini ali nepremičnini, na kateri se delo opravlja;
  • napake ali neprimernost materialov ali pripomočkov, ki jih da na razpolago potrošnik; vse to do te mere, da se obrtniku razkrijejo pred ali med izvedbo dela in se mora obrtnik šteti za strokovnjaka za to zadevo.
 5. Kolikor je potrebno za pravilno izvedbo naloge, ima strokovnjak pravico, da (dele) dela opravijo tretje osebe. Strokovnjak bo to storil po posvetovanju s potrošnikom. Strokovnjak se zavezuje, da si bo maksimalno prizadeval za doseganje dogovorjenih obveznosti in kakovosti.
12. člen – Obveznosti potrošnika
 1. Potrošnik jamči za pravilnost in ustreznost materialov in pripomočkov, ki jih je dal na razpolago ali predpisal, ter za pravilnost podatkov, ki jih posreduje.
 2. Potrošnik mora zagotoviti, da lahko strokovnjak svoje delo opravi pravočasno in pravilno. To vključuje tudi ali če ni drugače dogovorjeno:
  • Spletno mesto mora biti dostopno za materiale in vire
  • Površina mora biti v celoti tlakovana in mora biti ravna in ravna
  • Pri postavitvi temeljev v zemljo je treba tla v celoti očistiti od pločnika, ruševin, temeljev ipd.
  • Podjetnik ne odgovarja za škodo, povzročeno na kablih in/ali ceveh v tleh;
  • Preplastitev odstranjenih tlakovcev za temeljne bloke (poeren) je za lastne potrebe;
  • Priključki in materiali na kanalizacijo so za vaš račun;
  • Podjetnik ne odgovarja za arhitekturne napake na potrošnikovem domu ali objektih;
  • Stranka je odgovorna za potrebna dovoljenja. Morebitne posledice in/ali odgovornost zaradi neustreznih dovoljenj niso nikoli za račun podjetnika, temveč vedno za račun stranke;
  • Dodatno delo, ki se izkaže za potrebno, bo zaračunano potrošniku;
 3. Potrošnik sam nosi tveganje in vso odgovornost za opravljeno delo tretjih oseb, v kolikor je sam sklenil pogodbo s potrošnikom.
 4. Če potrošnik ne spoštuje enega ali več dogovorov ali jih ne izpolni pravočasno ali pravilno, je dolžan povrniti razumno povezano škodo.
 5. Potrošnik nosi tveganje za škodo, ki jo povzroči:
  • netočnosti pri dodeljenem delu;
  • netočnosti v konstrukcijah in delovnih metodah, ki jih zahteva potrošnik;
  • znane napake na premičnini ali nepremičnini, na kateri se delo opravlja;
  • napake ali neprimernost materialov ali pripomočkov, ki jih da na razpolago potrošnik;
  • zamuda pri delu, ki jo povzroči potrošnik;
  • prepozno izdajo zahtevanih (gradbenih) dovoljenj. To ne vpliva na obveznost opozorila strokovnjaka na podlagi četrtega odstavka 11. člena.
 6. Potrošnik je dolžan zagotoviti, da je strokovnjaku ves čas lahko dostopen.
13. člen – Sprememba naloge

Stranki se lahko dogovorita za dodatno in manj dela, pri čemer strokovnjak zagotovi, da je dodatno in manj dela posebej pisno opisano, vključno s soglasjem potrošnika.

14. člen – Nepredvideni zapleti
 1. Če pride do nepredvidenih zapletov, bo strokovnjak v najkrajšem možnem času obvestil potrošnika.
 2. Če strokovnjak ne more doseči potrošnika, mora strokovnjak prekiniti delo, razen če nepredviden zaplet zahteva takojšnje ukrepanje.
 3. Čas, ki ga strokovnjak ne more delati zaradi določb iz 14. odstavka 2. člena ali 12. odstavka 2. člena, bo potrošnik povrnil strokovnjaku.
 4. Morebitne dodatne stroške, ki jih mora imeti strokovnjak v zvezi z nepredvidenim zapletom, ki zahteva takojšnje ukrepanje in ki so potrebni za omejitev škode, bo povrnil potrošnik, razen če je škoda pripisana strokovnjaku.
15. člen – Zaključek gradbenih del, dela
 1. Po opravljenem delu obrtnik povabi potrošnika k dostavi opravljenega dela. Potrošnik se mora na to odzvati v razumnem roku in lahko sprejme ali zavrne delo z ali brez pridržka, z navedbo napak.
 2. Če se ugotovijo napake, ki jih mora popraviti obrtnik, bo obrtnik te napake popravil v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje dva tedna po datumu dobave, razen če to ni mogoče zaradi okoliščin, ki so izven obsega tveganja podjetja. obrtnik..
 3. Napake je treba prijaviti in motivirati na kraju samem pisno, elektronsko ali z dobavnim dokumentom.
 4. Če obveščanje o napakah traja dlje kot 7 dni Če tega ni, se šteje, da je potrošnik soglašal z dostavo in stanjem, v katerem je ta trenutek.

IV.                PLAČILO

16. člen – Plačilni pogoji
 1. Za gradbena in izvedena dela je treba plačati od 30% do 50% najkasneje 14 dni pred načrtovano izvedbo naloge. Znesek akontacije je naveden v potrditvi naročila. Preostali znesek je treba ob dobavi/zaključu plačati takoj, razen če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače. Ugovori na višino računov ne zadržijo obveznosti plačila.
 2. Če v pogodbi ali dodatnih pogojih ni drugače določeno, je treba zneske, ki jih dolguje potrošnik, plačati v 14 dneh po začetku obdobja ohlajanja, če je primerno, ali v odsotnosti obdobja ohlajanja v 14 dneh. dni po zaključku obdobja ohlajanja. V primeru pogodbe o opravljanju storitve ta rok začne teči naslednji dan po tem, ko je potrošnik prejel potrditev pogodbe.
 3. Pri prodaji izdelkov potrošnikom splošni pogoji ne smejo nikoli obvezati potrošnika, da bi vnaprej plačal več kot 50%. Ko je predplačilo določeno, potrošnik ne more uveljavljati nobenih pravic v zvezi z izvajanjem ustreznega naročila ali storitve, preden je plačilo predplačila.
 4. Potrošnik je dolžan strokovnjaku nemudoma poročati o netočnosti podatkov o plačilu, ki so bili posredovani ali navedeni.
 5. Če potrošnik ne izpolni svoje plačilne obveznosti pravočasno, potem ko ga je strokovnjak obvestil o zamudi pri plačilu in je strokovnjak potrošniku odobril 14-dnevni rok, da še vedno izpolni svoje plačilne obveznosti, po plačilu ni opravljena v tem 14-dnevnem roku, bodo na preostali znesek dolgovane zakonske obresti, podjetnik pa je upravičen zaračunati stroške izvensodne izterjave, ki mu je nastal. Ti stroški izterjave znašajo največ: 15 % na neporavnane zneske do 2.500 €; 10 % na naslednjih 2.500 € in 5 % na naslednjih 5.000 € z najmanj 40 €, =. Podjetnik lahko odstopa od navedenih zneskov in odstotkov v korist potrošnika.
 6. Če plačilo ni izvedeno dlje kot 14 dni, lahko strokovnjak začasno ustavi izvedbo naloge do plačila.
 7. V primeru likvidacije, stečaja, rubeža ali začasne prekinitve plačila potrošnika so terjatve strokovnjaka do potrošnika takoj zapadle in plačljive.
 8. Strokovnjak ima pravico, da plačila, ki jih izvede potrošnik, gredo najprej za znižanje stroškov, nato za znižanje zapadlih obresti in nazadnje za znižanje glavnice in tekočih obresti. Strokovnjak lahko, ne da bi zaradi tega zamudil, zavrne ponudbo plačila, če potrošnik navede drugačen vrstni red za dodelitev. Strokovnjak lahko zavrne polno odplačilo glavnice, če niso plačane tudi neplačane in tekoče obresti ter stroški.
 9. V primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani potrošnika, vse stroške, ki nastanejo zaradi izterjave, nosi potrošnik, tako sodno kot zunajsodno.
17. člen – Pridržek lastninske pravice
 1. Vse blago, ki ga dobavi obrtnik, po možnosti vključno z dizajni, skicami, risbami, filmi, programsko opremo, (elektronskimi) datotekami itd., ki jih zagotovi potrošnik, ostane v lasti obrtnika, dokler potrošnik ne izpolni vseh naslednjih obveznosti iz vseh obveznosti do obrtnika: zaključena naročila so izpolnjena, vključno s končnim plačilom/preostankom ob dostavi/zaključi.
 2. Potrošnik ni pooblaščen zastaviti ali kakor koli drugače obremeniti blaga, ki je predmet pridržanja lastninske pravice.
 3. Če tretje osebe zasežejo blago, dostavljeno s pridržkom lastninske pravice, ali želijo na njem vzpostaviti ali uveljavljati pravice, je potrošnik dolžan o tem obvestiti strokovnjaka, kakor hitro je mogoče razumno pričakovati.
 4. Potrošnik se zavezuje, da bo dobavljeno blago s pridržkom lastninske pravice zavaroval in obdržal zavarovano proti požaru, eksploziji in vodni škodi ter pred krajo in da bo polico tega zavarovanja na prvo zahtevo dal na vpogled.
 5. Blago, ki ga dostavi strokovnjak, za katerega velja ohranitev lastninske pravice v skladu z določbami prvega odstavka tega člena, se sme preprodajati le v okviru običajnega poslovanja in se nikoli ne sme uporabljati kot plačilno sredstvo.
 6. V primeru, da želi strokovnjak uveljavljati svoje lastninske pravice iz tega člena, potrošnik že zdaj daje brezpogojno in nepreklicno dovoljenje strokovnjaku ali tretjim osebam, ki jih on določi, da vstopijo na vsa tista mesta, kjer so nepremičnine strokovnjaka. locirati in te stvari vzeti nazaj.
18. člen – Obročno plačilo
 1. Če sta se stranki dogovorili za obročno plačilo, bo plačilo sorazmerno napredku. Plačilo mora biti izvedeno najkasneje v 14 dneh po prejemu računa.
 2. Če je dogovorjeno obročno plačilo in strokovnjak ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi z nadaljevanjem dela, ima potrošnik pravico začasno ustaviti plačilo.
 3. Če je dogovorjeno obročno plačilo in potrošnik ne izpolni svojih obveznosti glede plačila obrokov, ima strokovnjak pooblastilo, da delo prekine. Vsako škodo, ki nastane zaradi tega, mora potrošnik povrniti strokovnjaku.
19. člen – Preklic
 1. Vsaka stranka lahko kadar koli enostransko odpove pogodbo.
 2. Predčasna odpoved mora biti motivirana in pisno potrjena
 3. V primeru predčasne odpovedi s strani potrošnika je strokovnjak upravičen do nadomestila za ponujeno delo, pri čemer je izhodiščni znesek do tedaj opravljeno delo, delo, kupljeni material in s tem povezani stroški. Začasni rezultati do takrat opravljenega dela bodo na voljo naročniku ob rezervaciji.
 4. V primeru predčasne odpovedi s strani naročnika bo izvajalec na zahtevo in po posvetovanju z naročnikom poskrbel za prenos dela na tretje osebe.
 5. Če prenos dela povzroči dodatne stroške za izvajalca, se ti zaračunajo naročniku.
 6. Odpoved za potrošnike na 'dogovor/nakup na daljavo' ni mogoče, za to veljajo 8., 9. in 10. člen.
20. člen – Končni obračun za gradbena dela in dela
 1. Strokovnjak bo končni račun izročil potrošniku med dostavo ali ga poslal potrošniku v najkrajšem možnem času po dostavi.
 2. Če pogodba temelji na upravljanju (ne glede na to, ali je v kombinaciji s ciljno ceno ali ne), končni obračun vključuje razčlenitev porabljenih ur, dobavljenega materiala in drugih stroškov (kot so najem orodja, parkirnine, prekario itd.).
 3. Če pogodba temelji na fiksni ceni, končni obračun vključuje izjavo o fiksni ceni, morebitnem 'dodatnem in/ali manj delu' in morebitnih dodatnih stroških zaradi nepredvidenih zapletov.
 4. Končni izpisek vsebuje tudi izpis vseh zneskov, ki jih je potrošnik že plačal, in preostalega zneska.
 5. Vsa plačila morajo biti opravljena takoj po dostavi z debetno kartico ali na spletu prek platforme za digitalno plačevanje, razen če se stranki dogovorita za drugačen termin.
21. člen – Zaustavitev plačila
 1. Če dobavljeno delo ni v skladu s pogodbo, ima potrošnik pravico, da začasno ustavi plačilo, pod pogojem, da mora biti znesek, ki ga je treba začasno ustaviti, v razumnem sorazmerju z ugotovljeno napako.
 2. Če zadržani znesek ni v razumnem sorazmerju z ugotovljeno napako, ima strokovnjak pravico zaračunati zakonske obresti na presežek zadržanega zneska.

V.                  GARANCIJA

22. člen – Garancija
 1. Obrtnik jamči, da bo morebitne napake, ki se pokažejo po dobavi, brezplačno odpravil za obdobje enega leta od dobave, razen če dokaže, da napaka ni posledica dela. Če sta se stranki dogovorili za daljši rok, mora to biti navedeno v pogodbi. Navedeno ne vpliva na to, da je strokovnjak lahko tudi po zakonu odgovoren za morebitne napake pri delu po tem obdobju.
 2. Napake iz odstavka 1 so napake, ki jih potrošnik ni mogel prepoznati pred trenutkom odkritja in jih je potrošnik pisno obvestil strokovnjaku takoj, ko je to mogoče.
 3. Potrošnik mora strokovnjaku dati možnost, da preveri napake in jih po potrebi popravi.
 4. Če potrošnik želi, da določene materiale ali dele dobavljajo posebej imenovani proizvajalci ali dobavitelji, lahko strokovnjak od potrošnika zahteva, da te materiale ali dele kupi sam.

VI.                Spori (med potrošnikom, ki deluje kot zasebna oseba, in strokovnjakom)

23. člen – spori

Za pogodbe med podjetnikom in stranko, za katere veljajo ti splošni pogoji, velja izključno pravo države, v kateri ima strokovnjak sedež, kjer je bil opravljen nakup. Za vse spore je pristojno sodišče v državi nakupa, kjer ima obrtnik sedež. Kljub temu ima strokovnjak pravico, da spor predloži pristojnemu sodišču v kraju stalnega prebivališča tožene stranke.

24. člen – Višja sila
 1. Stranki nista dolžni izpolniti nobene obveznosti, če jima je to onemogočeno zaradi okoliščin, ki niso krivde in niso za njihov račun po zakonu, pravnem aktu ali splošno sprejetih stališčih.
 2. V teh splošnih pogojih se razume višja sila, poleg tega, kar se v zvezi s tem razume v zakonu in sodni praksi, vse zunanje vzroke, predvidene ali nepredvidene, na katere strokovnjak ne more vplivati, vendar kot posledica od katerih strokovnjak ne more izpolniti obveznosti.priti. Stavke v strokovni družbi, vključno z boleznijo in/ali nezmožnostjo za delo.
 3. Strokovnjak ima pravico sklicevati se tudi na višjo silo, če okoliščina, ki preprečuje (nadaljnjo) izpolnitev, nastopi potem, ko bi moral strokovnjak izpolniti svoje obveznosti.
 4. Stranki lahko zadržita obveznosti, ki izhajajo iz odstopa, v času, ko traja višja sila. Če to obdobje traja dlje kot dva meseca, ima vsaka od strank pravico razpustiti asignacijo, ne da bi drugi stranki povrnila škodo.
 5. V kolikor je obrtnik ob nastopu višje sile delno izpolnil ali bo lahko izpolnil svoje obveznosti po naročilu in ima del, ki ga je izpolnil oziroma bo opravljen, samostojno vrednost, je obrtnik upravičen izpolniti ali izpolniti obveznosti. že izpolnjena. bo objavljena posebej. Potrošnik je dolžan plačati ta račun, kot da bi šlo za ločeno naročilo.
20. člen – Pravo, ki se uporablja

Nizozemska zakonodaja velja za vsako dodelitev med izvajalcem in naročnikom; tudi če je stranka rezident ali sedež v tujini. Dostava in storitve se izvajajo v skladu s temi splošnimi pogoji.